ရပ္ကြက္ ေက်း႐ြာ အုပ္ႀကီးေတြကိုပဲ ေ႐ြးလို႔ရတဲ့ ျပည္သူ ႏွင့္ မိုးက်ေ႐ႊကိုယ္ ေထြအုပ္မ်ား.. ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးဘဲ ျပည္သူက ပါဝင္ေ႐ြးခ်ယ္လို႔ ရမယ္.. ၿမိဳ႕နယ္ ခ႐ိုင္ တိုင္းေထြအုပ္ေတြကေတာ့ မိုးက်ေတြပဲ.. တခ်ိဳ႕ ရပ္ေက်းေတြက ဘယ္ေလာက္တြန္းတိုက္ ေကာင္းတာ လုပ္ခ်င္ေပမယ့္ အေပၚက လူေတြရဲ႕လက္ခုပ္ထဲက ေရပါပဲ.. တခါ တခ်ိဳ႕ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြ ကိုယ္တိုင္ကလည္း